Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020. Với mục tiêu tổng quát: “Đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và […]

Đọc tiếp9